Algemene voorwaarden de Nederlandse Academie voor Nagelstyling

ARTIKEL 1 – Toepasselijkheid
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Algemene voorwaarden: Deze algemene voorwaarden
Nederlandse Academie voor Nagelstyling: Het opleidingsinstituut (opdrachtnemer)
Cursist/student: De organisatie of natuurlijke persoon die een (cursus/opleiding) overeenkomst heeft afgesloten met de Nederlandse Academie voor Nagelstyling (opdrachtgever).
Website: De website van de Nederlandse Academie voor Nagelstyling www.academienagelstyling.nl .

ARTIKEL 2 – Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en diensten van de Nederlandse Academie voor Nagelstyling en op alle door de Nederlandse Academie voor Nagelstyling gesloten overeenkomsten, voor zover daarvan uitdrukkelijk en schriftelijk niet is afgeweken.
Door inschrijving voor een cursus/opleiding verklaart de cursist/student zich akkoord met deze algemene voorwaarden.
Indien een gevolmachtigde zorgt voor de inschrijving van een cursist (zoals inschrijving van een werknemer), dan verplicht de cursist/student zich jegens de Nederlandse Academie voor Nagelstyling de algemene voorwaarden aan die cursist bekend te maken en op te leggen.

ARTIKEL 3 – Inschrijfvoorwaarden
3.1 De overeenkomst tussen de cursist/student en de Nederlandse Academie voor Nagelstyling komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de cursist/student.
De cursist/student aanvaardt het aanbod door inzending van een volledig ingevuld inschrijfformulier via de website of via een inschrijving van een uitgeprint inschrijfformulier, deze is op te vragen de Nederlandse Academie voor Nagelstyling.
Na de totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de cursist hiervan schriftelijk of langs elektronische weg een bevestiging.
3.2 De cursist/student verbindt zich door middel van aanmelding tot het volgen van alle tot de betreffende cursus/opleiding behorende lessen met bijbehorende huisregels. Certificering vindt slechts plaats na het door cursist/student naar behoren afronden van alle onderdelen van de betreffende cursus/opleiding en na het voldoen van het volledige cursus/lesgeld aan de Nederlandse Academie voor Nagelstyling.

ARTIKEL 4 – Betaling
4.1 De cursist dient bij een aanmelding via de website het volledige cursusgeld of een aanbetaling gelijktijdig met de (digitale) aanmelding en door middel van pinnen of per bank te voldoen. 4.2 Betaling van het cursusgeld geschiedt door middel van betaling tegelijkertijd met de inschrijving door middel van een bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de de Nederlandse Academie voor Nagelstyling aangegeven IBAN nummer of met een automatische incasso, tenzij anders is overeengekomen. Het is niet mogelijk om lesgelden contant te voldoen. Via een machtiging geeft de cursist/student de Nederlandse Academie voor Nagelstyling toestemming het cursusgeld van zijn/haar rekening af te laten schrijven. Deze machtiging geeft de cursist/student aan de Nederlandse Academie voor Nagelstyling, tegelijkertijd met de inschrijving.

Algemene voorwaarden de Nederlandse Academie voor Nagelstyling
Versie mei 2019

4.3 De cursist/student dient ervoor te zorgen dat er voldoende saldo op de rekening aanwezig is. Per stornering zal een bedrag ad € 5,- in rekening worden gebracht. de Nederlandse Academie voor Nagelstyling behoudt zich het recht om de cursist/student de toegang tot de lessen te weigeren indien het cursusbedrag niet voldaan is.
4.4 De cursist/student, die volgens het inschrijfformulier als wederpartij wordt aangemerkt, ontvangt een factuur van de Nederlandse Academie voor Nagelstyling
Indien de cursist/student de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt, dient een ouder/voogd na inschrijving en machtiging van het cursusgeld, een schriftelijke bevestiging met handtekening te doen toekomen aan de de Nederlandse Academie voor Nagelstyling

Artikel 5 – niet tijdige betaling
5.1 Indien de cursist/student de betaling niet binnen de overeengekomen betaaltermijn volledig heeft betaald, is de cursist/student zonder ingebrekestelling in verzuim. Dit betekent dat de cursist/student vanaf het vervallen van de betaaltermijn wettelijke vertragingsrente verschuldigd is.
5.2 Indien de cursist/student de betaling niet binnen de overeengekomen betaaltermijn volledig heeft betaald, komen extra kosten die de Nederlandse Academie voor Nagelstyling moet maken om het aan de Nederlandse Academie voor Nagelstyling toekomende bedragen te innen, voor rekening van de cursist/student. Deze kosten worden berekend aan de hand van de staffel buitengerechtelijke incassokosten ingevolge de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en bijbehorend besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

ARTIKEL 6 – Annulering
6.1 In het geval van een aanmelding via de website (digitaal) of schriftelijk aanmelding heeft elke student/cursist een herroepingsrecht, inhoudende dat binnen veertien kalenderdagen na inschrijving de inschrijving kan worden geannuleerd.

6.2 Annulering van een inschrijving dient schriftelijk met een bij de Nederlandse Academie voor Nagelstyling op te vragen annulering/uitschrijfformulier te geschieden en gericht te zijn aan de studenten administratie van de Nederlandse Academie voor Nagelstyling t.n.v. de managing director. Als annuleringsdatum houdt de Nederlandse Academie voor Nagelstyling de datum van poststempel of de datum van binnenkomst via elektronische weg aan. De annulering is pas definitief na een ontvangstbevestiging van de Nederlandse Academie voor Nagelstyling, tenzij de annulering via aangetekende brief is plaatsgevonden.

6.3 De cursist/student kan tot twee maanden voor aanvang van de cursus/eerste lesdag van de betreffende cursus/opleiding kosteloos zijn/haar inschrijving annuleren. Een eventuele aanbetaling wordt niet geretourneerd. Bij annulering door de cursist tussen twee maanden en vier weken voor aanvang van de cursus/eerste lesdag van de betreffende cursus/opleiding, is een bedrag van dertig procent van het cursusgeld verschuldigd.

Bij annulering door de cursist tussen vier weken voor de aanvang en de uiteindelijke aanvang van de cursus/eerste lesdag van de betreffende cursus, is het gehele cursusgeld verschuldigd. Wanneer de cursist, zonder opgaaf van redenen, niet bij de lessen van de cursus verschijnt, vindt er geen restitutie plaats van het cursusgeld. Bij tussentijdse beëindiging van de cursus door de cursist vind er geen restitutie van het cursusgeld plaats.

Algemene voorwaarden de Nederlandse Academie voor Nagelstyling
Versie mei 2019

6.4 Indien de cursist de aanmelding voor een opleiding wel tijdig, en conform het bepaalde in artikel 6.1, 6.2 en 6.3 annuleert, zal de Nederlandse Academie voor Nagelstyling binnen 28 kalenderdagen zorgdragen voor een restitutie van reeds betaald lesgeld.

6.5 Indien de cursist/student, als gevolg van ziekte, één of meerdere lessen absent is wordt de cursist, op vertoon van een doktersverklaring, de mogelijkheid geboden de gemiste les(sen) in een andere cursuscyclus alsnog te volgen, onder voorbehoud van het bestaan van de betreffende cursuscyclus en aanwezigheid van voldoende capaciteit.
De betalingsverplichting wordt in dat geval echter niet doorgeschoven. Van uitstel van betaling zal dan dus geen sprake zijn

6.6 Indien de cursist/student, als gevolg van een zwangerschap, één of meerdere lessen absent is, wordt de cursist/student, op vertoon van een doktersverklaring, de mogelijkheid geboden de gemiste les(sen) in een andere cursuscyclus alsnog te volgen, onder voorbehoud van het bestaan van de betreffende cursuscyclus en aanwezigheid van voldoende capaciteit. Per lesdag wordt er €75,- extra in rekening gebracht bij de cursist/student. De betalingsverplichting wordt echter niet doorgeschoven. Van uitstel van betaling zal dan dus geen sprake zijn. Bij tussentijdse beëindiging van de cursus/opleiding door de cursist vind er geen restitutie van het cursusgeld plaats.

6.7 De Nederlandse Academie voor Nagelstyling behoudt zich het recht voor de cursusdata en/of locatie, zonder opgaaf van redenen, te wijzigen.
Bij wijziging van de cursusdata en/of locatie worden de cursisten hiervan uiterlijk vijf dagen voor de eerste les van de betreffende cursus op de hoogte gebracht.

6.8 De cursist/student dient zich te gedragen volgens de huisregels van de Nederlandse Academie voor Nagelstyling. Indien de cursist/student zich op een dusdanige wijze gedraagt, dat dit schade aan de belangen van het opleidingsinstituut dan wel lijf, eer of belangen van andere cursisten/studenten toebrengt, behoudt de Nederlandse Academie voor Nagelstyling zich het recht na de cursist/student officieel te hebben gewaarschuwd, over te gaan tot ontbinding van de overeenkomst met de cursist/student. In dit geval vindt er geen restitutie van het cursusgeld plaats

ARTIKEL 7 – Huisregels
7.1 Een half uur voor aanvang van de les wordt de cursist/student toegang geboden tot het pand van de Nederlandse Academie voor Nagelstyling. De cursist/student wordt geacht op tijd, althans voor aanvang van de les, aanwezig te zijn.

7.2 Tijdens de les is het aan hebben staan en gebruik van een mobiele telefoon niet toegestaan.

7.3 De cursist/student wordt geacht de aan hem/haar toegewezen werkplek na gebruik schoon en ordelijk achter te laten. De cursist/student wordt geacht de materialen gereinigd achter te laten.

7.4 Bij absentie van de cursist/student als gevolg van ziekte of andere dringende reden dient de cursist/student zich één dag van tevoren, althans minimaal één uur van tevoren af te melden via het daartoe bestemde telefoonnummer van de Nederlandse Academie voor Nagelstyling.

7.5 De cursist/student dient voorbereid in de lessen te verschijnen. Voorwaarde hiertoe is het meenemen van de benodigde materialen, boeken en modellen, en daarnaast de gemaakte huiswerkopdracht(en).

Algemene voorwaarden de Nederlandse Academie voor Nagelstyling
Versie mei 2019

7.6 Van de cursist/student wordt tijdens de cursus een actieve en gemotiveerde houding verwacht.

7.7 Roken is binnen het pand van de Nederlandse Academie voor Nagelstyling niet toegestaan.

ARTIKEL 8 – Bijkomende benodigdheden
8.1 De cursist/student dient zelf zorg te dragen voor enige gedurende de cursus benodigde modellen. Wanneer het de cursist/student en daarbij ook een medecursist/student niet is gelukt zich van een model te voorzien, de Nederlandse Academie voor Nagelstyling is in geen enkel geval gehouden de cursist/student van modellen te voorzien.

ARTIKEL 9 – Aansprakelijkheid
9.1 de Nederlandse Academie voor Nagelstyling is niet verder aansprakelijk voor enige schade dan de uit de wet voortvloeiende aansprakelijkheid. de Nederlandse Academie voor Nagelstyling is slechts aansprakelijk voor de schade waartoe de Nederlandse Academie voor Nagelstyling zich door middel van een aansprakelijkheidsverzekering verzekerd heeft en waarvoor zij zich redelijkerwijs kon verzekeren.

ARTIKEL 10 – Auteursrechten
10.1 De auteursrechten op het door de Nederlandse Academie voor Nagelstyling vervaardigde en aan de cursist/student verstrekte lesmateriaal berust de Nederlandse Academie voor Nagelstyling. Het is derhalve niet toegestaan het materiaal te veelvoudigen en/of openbaar te maken door middel van fotokopie of enigerlei andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende, te weten de Nederlandse Academie voor Nagelstyling.

10.2 Al het werk dat door de cursist/student tijdens de lessen wordt vervaardigd, is eigendom van de Nederlandse Academie voor Nagelstyling. Alle rechten van de cursist/student vervallen ten aanzien van het door de cursist/student vervaardigde werk.

10.3 Er kunnen geen rechten ontleend worden aan eventuele druk- en zetfouten, prijswijzigingen en wijzigingen met betrekking tot de inhoud van de opleidingen vermeld in de studiegids en op de website.

ARTIKEL 11 – Persoonsgegevens & geheimhouding
11.1 Naam- adresgegevens en e-mail gegevens van de cursist/student worden opgenomen in het adressenbestand van de Nederlandse Academie voor Nagelstyling en worden gebruikt ten behoeve van de organisatie van de cursussen en om de cursist/student desgewenst op de hoogte te houden van het aanbod aan opleidingen en trainingen verzorgd door de Nederlandse Academie voor Nagelstyling. De gegevens worden slechts aan derden verschaft wanneer dit strikt noodzakelijk is ten behoeve van het naar behoren verzorgen van het onderwijs en na toestemming van de cursist/student.

11.1 Eenieder die vanuit de Nederlandse Academie voor Nagelstyling betrokken is bij de uitvoering van een opleiding en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij/zij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, is verplicht tot geheimhouding daarvan.

11.2 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Algemene voorwaarden de Nederlandse Academie voor Nagelstyling
Versie mei 2019
ARTIKEL 12 – Certificaat / vrijstellingen en herkansingen

12.1 De cursist/student ontvangt aan het einde van de opleiding een certificaat van deelname onder de voorwaarde dat de cursist/student alle onderdelen van de betreffende opleiding of cursus naar behoren heeft afgerond, en tenminste 80 % van de lessen aanwezig was.

12.2 de Nederlandse Academie voor Nagelstyling geeft geen vrijstelling(en) op onderdelen van een opleiding.

12.3 Indien een lesperiode en/of opleiding moet worden afgesloten met assessments, examens en of een eindopdracht van de cursist/student, welke met een onvoldoende wordt beoordeeld dan heeft de cursist/student het recht deze opdracht één maal in te halen/te herkansen binnen de door de Nederlandse Academie voor Nagelstyling genoemde periode.

ARTIKEL 13 – Klachtenprocedure
13.1 Uitingen van ongenoegen aan de Nederlandse Academie voor Nagelstyling over de uitvoering van de overeenkomst moeten tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de managing director van B Academy. Indienen van de klacht kan uitsluitend door het daarvoor bestemde klachtenformulier te gebruiken. Deze is op te vragen via email info@bacademy.nl bij
de Nederlandse Academie voor Nagelstyling. De cursist/student ontvangt uiterlijk één week na ontvangst van de klacht een ontvangstbevestiging en uiterlijk vier weken na ontvangst van de klacht een schriftelijke, tevens inhoudelijke reactie van de Nederlandse Academie voor Nagelstyling.

13.2 Geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst, kunnen worden voorgelegd aan de klachtencommissie van de Nederlandse Academie voor Nagelstyling.

13.3 Pas nadat de in het vorig lid genoemde commissie zich over een klacht heeft uitgesproken kan een Nederlandse rechter worden ingeschakeld
.
13.4 De student/cursist stuurt de klacht schriftelijk naar de klachtencommissie van de Nederlandse Academie voor Nagelstyling

De klacht omvat tenminste:
– naam en adres van de indiener – datum van indiening
– omschrijving van de klacht
– de gronden van de klacht

13.5 Verzending klachten, de student/cursist stuurt zijn/haar klacht de Nederlandse Academie voor Nagelstyling, afdeling klachten, t.a.v. Emmy Klos, Sydneystraat 158, 3047 BP Rotterdam. E-mailadres: e.klos@academienagelstyling.nl

13.6 De termijn voor het indienen van een klacht bedraagt twee werkweken. Deze termijn vangt aan op de dag na de dag waarop de klacht is ontstaan.

13.7 De klachtencommissie voorziet de ontvangen klacht van een dag stempel en bevestigt de klager binnen tien dagen, per e-mail, dat de klacht is ontvangen en in behandeling zal worden genomen. De klachtencommissie stelt een onderzoek in alvorens te beslissen.

Algemene voorwaarden de Nederlandse Academie voor Nagelstyling
Versie mei 2019

13.8 De klachtencommissie geeft de student/cursist een indicatie van de te verwachten tijd die noodzakelijk is om de klacht in behandeling te nemen, inhoudelijk te behandelen en te beantwoorden.

13.9 De Nederlandse Academie voor Nagelstyling garandeert dat elke klacht zorgvuldig en met in achtneming van de privacy van betreffende persoon zal worden behandeld.

13.10 De klachtencommissie zal uiterlijk vier weken na indienen van de klachten schriftelijk berichten en de uitspraak aan de student/cursist voorleggen.

13.11 Mocht de klachtencommissie meer tijd nodig hebben om te beslissen dan zal zij de student/cursist hiervan op de hoogte stellen binnen de al vastgestelde termijn van vier werkweken. Tevens geeft de klachtencommissie aan binnen welke termijn men een antwoord kan verwachten.

13.12 Alle schriftelijke klachten, met hun wijze van afhandeling, zullen gedurende een periode van vijf jaar worden bewaard.

13.13 Indien een student/cursist het niet eens is met de beslissing van de klachtencommissie kan hij/zij beroep aantekenen tegen deze beslissing bij de Commissie van Beroep Klachten van de Nederlandse Academie voor Nagelstyling. Dit is een onafhankelijke commissie. Het schriftelijk in te dienen beroepschrift omvat tenminste:
– naam en adres van de indiener
– datum van indiening
– omschrijving van de maatregel of beslissing waartegen beroep wordt ingediend
– de gronden van het beroep

13.14 De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt twee werkweken. De termijn vangt aan op de dag na de dag waarop de maatregel of beslissing van de klachtencommissie is bekend gemaakt.

13.15 De Commissie van Beroep Klachten beslist binnen vier werkweken na indiening van het beroep en bericht binnen vier weken de student/cursist. De commissie stelt een onderzoek in alvorens te beslissen. Mocht de Commissie van Beroep Klachten meer tijd nodig hebben om te beslissen dan zal zij de cursist hiervan op de hoogte stellen binnen de al vastgestelde termijn van vier werkweken. Tevens geeft de Commissie van Beroep aan binnen welke termijn de student/cursist een antwoord kan verwachten.

13.16 de Nederlandse Academie voor Nagelstyling accepteert de uitspraak van de onafhankelijke Commissie van Beroep Klachten. Eventuele consequenties zullen zo spoedig mogelijk, binnen twee weken, worden afgehandeld.

13.17 De Commissie van Beroep Klachten garandeert de student/cursist dat elk ingesteld beroep zorgvuldig en met in achtneming van de privacy van de cursist zal worden behandeld.

13.18 Alle ingestelde beroepen zullen gedurende een periode van vijf jaar worden bewaard.

Algemene voorwaarden de Nederlandse Academie voor Nagelstyling
Versie mei 2019

ARTIKEL 14 – Wijziging van de Algemene Voorwaarden
14.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, kunnen de algemene voorwaarden door de Nederlandse Academie voor Nagelstyling worden gewijzigd. Wijzigingen worden ten minste veertien (14) kalenderdagen voor de inwerkingtreding daarvan op de website van de Nederlandse Academie voor Nagelstyling bekend gemaakt. De cursist/student wordt van een wijziging van de algemene voorwaarden persoonlijk op de hoogte gesteld.

ARTIKEL 15 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter
15.1 Op alle overeenkomsten gesloten met de Nederlandse Academie voor Nagelstyling is Nederlands Recht van toepassing, tenzij op grond van dwingend recht het recht van een ander land van toepassing is.
De rechtbank te Amsterdam is in eerste aanleg exclusief bevoegd kennis te nemen van enig geschil voortvloeiend uit een overeenkomst of de algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden de Nederlandse Academie voor Nagelstyling
Versie mei 2019